Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kiss Krisztina

PÁLYÁZAT

 

 

 

 

 

Pocsaji Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola

 

Igazgatóhelyettes (magasabb vezető)

Beosztás ellátására

 

2017

 

                                                                 Készítette: Kiss Krisztina

 

 

Bevezetés


                Azért döntöttem a pályázat megírása mellett, mert bár nagy kihívást jelent számomra a feladat, képesnek érzem magam arra, hogy azt ellássam. Az elmúlt tanévekben képet nyertem a tantestület értékeiről, a pedagógusok szaktudásáról, kreativitásáról, akikkel együtt dolgozom. Úgy gondolom, hogy együtt tudok működni e jól képzett, felkészült tantestülettel, s igazi csapatmunkában, őszinte, nyílt légkörben meg tudjuk valósítani céljainkat.

Szeretném hangsúlyozni azt a szándékomat, hogy iskolánk pedagógusai által létrehozott értékekre és eredményekre építeni fogok, minden eddigi pozitív folyamatot megerősíteni és fejleszteni kívánok.

            A világ úgy változik, ahogyan mi alakítjuk, elsősorban egymásra kell figyelnünk. Vannak azonban olyan történések, melyek kihívások elé állítanak bennünket.  Hiszem és vallom, hogy ezeket együtt, egymást segítve kell megoldanunk.

Igazgatóhelyettesi program

 

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ 2017. április 1-én írta ki az igazgatóhelyettesi munkakörre a pályázatot.

Vezetői elképzelésemet az érvényben lévő iskolai dokumentumok, a megismert vezetői pályázat és a hatályos jogszabályok figyelembe vételével készítettem el.

 

 • Legfontosabb feladatunk iskolánk eddigi eredményeinek megőrzése, közös értékeink, hagyományaink ápolása, fejlesztése.
 • Továbbra is aktívan kell bekapcsolódnunk térségünk programjaiba, szellemi életébe.
 •  Rendezvényeinken be kell mutatnunk, mit nyújt az iskola a tanítványainak, milyen színvonalas munka folyik intézményünkben.
 •  Kiemelt feladatunk a tartalmi és szakmai korszerűség mellett a nevelési funkció erőtése, a hátrányos helyzetű tanulók fokozott segítése, és a tehetséggondozás.
 •  Segítenünk kell a lemaradó tanuló felzárkóztatását tanórai differenciálással és tanórán kívüli korrepetálással.
 • Információáramlás feltételeinek biztosítása, tevékenység és feladatkörök meghatározásának pontosítása.
 • Szeretném, hogy olyan nevelési-oktatási intézmény legyünk, amely intézményi keretek között átgondoltan, rendszerszerűen és mindennapi gyakorlatként foglalkozik a környezettudatossággal, a fenntarthatóságra neveléssel, a környezeti-, és egészségneveléssel.
 •  Fontosnak tartom az épített környezetünkön kívül a természetes környezet kialakítását is.
 •  Szeretném, ha az intézményünk minden pedagógusa és szaktanterme olyan felszereléssel rendelkezne, melyet tudása szerint a legjobban tud alkalmazni nevelő-oktató munkája során.
 •  Szeretném, ha az iskolánkban megtalálható IKT eszközök használatára tudásszint és felhasználási lehetőség szerint csoportosított képzések lennének. Szeretném, ha nem csak eszközök állnának rendelkezésünkre, hanem hasznos tartalom is, mely mindenki számára felhasználható adatbázisban kerülne elhelyezésre. Ezek a tartalmak folyamatosan fejleszthetők, és iskolánk oktatási arculatára formálhatók lennének.
 •  Sokunk életében be fog következni, hogy portfóliót kell készítenie. Véleményem szerint ez a folyamat és feladat kellő támogatással, és szakmai segítséggel kivitelezhető feladat.

Távlati célok

 

 • Az intézmény új vezetése megerősödik, egységes, rugalmas, céltudatos, fejlesztésre épülő intézményirányítást mutat.
 • Vezetőtársammal együttműködve, olyan tantestületi légkört sikerül kialakítanunk, melyben minden pedagógus – a rvények és belső szabályzatok betartása mellett – alkotó, felelősségteljes munkát végezhet.
 • Az iskolavezetésnek rendkívül fontos feladata a tagintézménnyel korrekt szakmai és emberi egttműködésének kialakítása, biztosítása. A vezetőtársakkal őszinte emberi és szakmai kapcsolat kialakítására törekszem.
 • Fontosnak tartom a konkrét, személyre szabott feladatmegosztást, a megbesltek betartását, betartatását.
 • A nem pedagógus munkakörben dolgozók az iskola életének fontos résztvevői, segíi. Megértésüknek, rugalmasságuknak köszönhe, hogy mindig ott állnak helyt, ahol éppen szükség van közreműködésükre. Segítő munkájuk nélkülözhetetlen a mindennapi életben. Külön figyelek munkájuk elismerére, munkahelyi körzetük jatására.
 • A nevelés terén ki kell alakítani a konkrét irányokat a neveltgi szint javítára. Csak egységes és következetes eljárásokkal lehet eredményeket elérni.
 • A nevelés egyik fontos színtere lehet a DÖK munkája. A tantestület leheséget adhat a gyerekeknek a közéleti szerepvállalásra, mely alakíthatja a diákok felelősségtudatát és megismertetheti velük véleményük kinyilvátásának helyes formáit.
 • Az iskolai honlapot folyamatosan frissítenünk kell annak érdekében, hogy tevékenységünk minél szélesebb réteg szára elérhető, követhető legyen.
 • Szülőkkel való kapcsolat ápolása.
 • Meglévő partnerkapcsolatok ápolása.
 • A pályázati kiírások figyelemmel kísérésére, a bennük rejlő lehetőségek megragadása.
 • A tanulás és tudás értékét előtérbe kell helyeznünk, el kell érni, hogy a tanulók minél pozitívabban viszonyuljanak a tanushoz, a jövő kihívásaihoz.

Záró, összegző gondolatok

 

Az iskola egyéni arculatát szeretném megőrizni a képzési struktúráknak és az iskola múltjának tiszteletben tartásával.

 Célom a meglévő értékeken alapuló istelt megújulás - az új oktatáspolitikai elvárásoknak megfelelően - mert így biztosítható szakmai munkánk színvonalának megtartása, hírnevünk megőrzése, további erősítése. Az eddigi eredményekre építve további sikereket kell elérnünk tanítványainkkal.  A legfontosabb kincs a gyermek, akinek stabil, alkalmazható tudást kell adni, hogy az életben megfeleljen az elvárásoknak.

Bízom abban, hogy a sok nehézségekkel teli utóbbi évek összekovácsolták tantestületünket, és így adott a nyugodt, elfogadó, folyamatos kommunikációra épülő légkör, és az együttműködő közösség.

 

A pedagógus nem lehet elkeseredett, megtorpant ember, mert a pedagógusnak egyetlen karizmája van: a jövőbe vetett hit optimizmusa.

 

(Karácsony Sándor)