Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Molcsán Piroska

 

 

INTÉZMÉNYVEZETŐI

 

LYÁZAT

 

Pocsaji Lorántffy Zsuzsanna

 

Általános

 

Iskola

 

 

 

Molcsán Piroska

 

 

1. Vezetői célok

 

 

1. 1 Szakmai pedagógiai hitvallás

 

„Soha ne félj kimondani azt, amiről egész lelkeddel tudod, hogy igaz.”

Márai Sándor

 

 

Már tizenhat éve vagyok a Pocsaji Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola dolgozója, ebből intézményvezetőként dolgoztam az utóbbi hét évben, ismerem a nevelőtestületet, az intézmény és környezete jellemzőit, az odajáró gyerekek családi helyzetét. Remélem, hogy az alább leírt programomból kirajzolódik az a szándék, hogy olyan iskolát szeretnék, ahol mindenki – diák, pedagógus, technikai dolgozó – előtt ott a lehetőség a sikeres élethez. Hiszem azt, hogy nevelőmunkánk nem hiábavaló, hogy céljainkat el tudjuk érni.

Meggyőződésem, hogy a Pocsaji Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola, a Bocskai István Általános Iskolával együtt jó iskolák, a pedagógusai elkötelezettek, tanulói szépre, jóra nevelhetők. Tudom, hogy a siker megélése mindannyiunk közös érdeke. Legyen az szülő, gyermek, dolgozó, vagy tankerület, ezért viszont tenni kell. A szervezeti struktúrát kialakítva, az adott feladat megvalósításáért, számonkéréssel tartozó pedagógust, képzelek el továbbra is. Programom során hangsúlyos szerepet kap most is a rend, fegyelem, szakmaiság hármas jelszava. Egyetlen munkahelyem ez az iskola, gyermekeim nagyok, családom rendezett.  

Összefoglalva: vezetői feladataimat a törvényi előírásoknak megfelelően, segítőkész magatartást tanúsítva, humánusan, a szakmaiságot figyelembe véve kívánom elvégezni.  

 

Ezek viszont csak akkor valósíthatók meg ha:

 

 • pontosan megtervezem és irányítom a tevékenységeket
 • konkrét, egyértelmű és végrehajtható feladatokat vázolok fel
 • közvetlen munkatársamnak és a nevelőtestület valamennyi tagjának pontos és széleskörű információt nyújtok
 • mindenki számára egyértelmű a döntési mechanizmus
 • reális teljesítményértékelés a teljes alkalmazotti körben
 • megtalálni azokat a kollégákat a nevelőtestületen belül akik, alkalmasak egy-egy konkrét feladat önálló megszervezésére és végrehajtására
 • megfelelő, korrekt kapcsolatok kiépítése a közoktatási intézmény valamennyi partnerével, résztvevőjével, szereplőjével és közreműködőjével. Kiemelten: a nevelőtestülettel, a nevelőmunkát segítő munkatársakkal, szülőkkel és a szülői szervezettel és nem utolsósorban a fenntartóval. 

 

Az iskola sok szempontból egy speciális szervezet, ahol az intézményvezető egyszemélyi felelős a szakmaiságért, és a törvények betartásáért. A pedagógus pedig, mint minden segítőfoglalkozású ember, a személyiségével dolgozik. A működést viszont alapvetően a törvények határozzák meg. A tervezés három szinten folyik: stratégiai tervezés, az operatív tervezés, és a megvalósítás, azaz a napi működés tervezése. A stratégiai tervezés dokumentumai: a pedagógiai program és a minőségirányítási program; az operatív tervezés dokumentumai: a pedagógiai program, a minőségirányítási program és a szervezeti és működési szabályzat; a napi működés tervezésének programja az éves munkaterv. A pedagógiai program és a minőségirányítási program mindegyike tehát mind a stratégiai tervezés, mind az operatív tervezés szintjén megjelenik. Az operatív tervezés szintjén jelenik meg a szervezeti és működési szabályzat, amely”A közoktatási intézmény működésére belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket”határozza meg.  A megvalósítás/működés tervezésének szintjén az éves munkaterv és a folyamatos fejlesztés fontos elemeként az intézkedési tervek jelennek meg, s ezek így együttesen határozzák meg a napi működést. Hogy ez utóbbi megfelel-e a céloknak, hogy elégedettek –e a partnerek az intézmény működésével, erről az elvégzett mérések, tevékenységek, a munka értékelése adhatnak megbízható információt. A pedagógiai program az iskola pedagógiai stratégiai terve, amely hosszú illetve középtávra az intézményben működő évfolyamok számához kapcsolódva legalább egy képzési ciklusra határozza meg az iskolában folyó nevelési-oktatás rendszerét: céljait, feladatait és tevékenységeit. A pedagógiai program ebből következően az iskola szakmai önmeghatározásának dokumentuma egyben szakmai autonómiájának biztosítéka is. A pedagógiai program az iskola fenntartói finanszírozásának alapja, az abban foglalt meghirdetett programok, tevékenységek a tanulók számára ingyenesek. A pedagógiai program megvalósításának meghatározó feltétele tehát az iskola éves rövidtávú pedagógiai célokat és feladatokat is tartalmazó munkatervének elkészítése és végrehajtása. Az iskolában a nevelő-oktató munka mindig a pedagógiai program alapján folyik. Az iskola a fentiek értelmében felelős a pedagógiai program szakmai megalapozottságáért és minőségéért, míg a fenntartó felelős a program törvényességért és - finanszírozási kötelezettsége miatt- megvalósíthatóságáért.

A vezetés felelőssége, elkötelezettsége azonnal látszik, abból mit fogalmaz meg valaki önmagával szemben.

A törvényes és jogszerű működés biztosításának két alapvető formája van: az intézményi dokumentumok és szabályzatok felülvizsgálatának a folyamata, valamint az intézmény működését meghatározó jogszabályi változások figyelemmel kisérése és beépítése, azaz a változás folyamatának szabályozása. Célszerű szabályozni a feladatok meghatározásának és a feladathoz rendelt felelősségdelegálásnak a rendjét. A nemzeti köznevelési törvény pontosan definiálja mely kérdésekben, van döntési joga a nevelőtestületnek. Minden más kérdésben a fenntartó és az intézmény felelős vezetője dönt. A munkafeltételek biztosítása vezetői feladat és felelősség. A vezetőnek gondoskodnia kell a pedagógiai program megvalósításához szükséges épületről, eszközökről, felszerelésekről, a feladatellátás finanszírozásáról, a megfelelő munkakörnyezetről.

A humánerőforrással való gazdálkodás az egyik olyan kihívás, szakmai feladat az  intézményvezető számára, amiben a legnagyobb felelőssége a szakos ellátás és a költségvetés összhangjának megteremtése. 

 

1. 2 Vezetésfilozófiai felfogás

 

Az én menedzsment felfogásom tulajdonképpen 3 egymással harmóniában álló elemre épül:

 • Az információk megosztása a szervezet tagjai között
 • Az önálló cselekvést serkentő, világos határok megteremtése és kijelölése
 • A hierarchia felváltása önirányításra képes csoportokkal.

 

E felfogásnak megfelelően kívánok hatni mindkét tantestületre. Az önálló cselekvésre késztetést reményeim szerint egyre többen fogadják majd el. A hierarchikus rend mellett ki kell alakulnia a folyamatszabályozásnak, így a folyamatok új felelősei területüket már önállóan irányítják. Ez a meglévő minőségmodellünkbe is be kell, épüljön, pl. a mérés-értékelés, vagy a sajátos nevelési igényű tanuló programja, a 3H tanulók továbbtanulásának nyomon követése. A jövőben is a lehetőségeket keresem az iskola minden dolgozójának szakmai kiteljesedését segítő jó gyakorlatok megismerésére, átvételére, a szakmai önképzésre.

 

1. 3. Az iskola önálló arculata

 

Mindkét iskolának  kialakult arculata van, az ott helyben lakó szülők gyermekei járnak iskoláinkba. A sajátos demográfiai helyzetet kezelni kell, ami felelős döntés elé kényszeríti a fenntartót, a mindenkori vezetőket és az itt tanító pedagógusokat. Ezen okok miatt a lehetőségeink is változatosak, célpályázataink elérték a kívánt hatást.

 

Intézményünk fő vonásai:

 

 • Nemzetiségi nyelvoktatás
 • Úszásoktatás
 • Az SNS tanulók integrált oktatása 
 • Nemzetiségi Önkormányzatokkal való szoros együttműködés
 • Tehetséggondozás

 

2. Helyzetértékelés

 

2. 1. Szakmai innovációink

 

A jelen gazdasági és szakmai kihívások, nehézségek az oktatás módszertani megújulását indították el intézményeinkben:

 • Pályázataink elősegítik az esélynövelést, képességfejlesztést;
 • Több projekt eredményes motivációs lehetőséget jelentett a tanulásmódszertan és az oktatásszervezés területén is;
 • Szülő-nevelő kapcsolatot erősítése, új lehetőségek a tájékoztatásra, az iskolai élet minden területén;
 • Hagyományainkat megőriztük és újakkal bővítettük;
 • Kompetencia mérési eredményeink javultak;
 • Fenntartói támogatással megvalósult felújítások.

 

További innovációs lehetőség lehet:

 

 • a kompetenciamérés eredményeinek további javítása, szinten tartása, minden lehetséges eszközzel
 • szemléletformálás a jó gyakorlatok, pályázatok, projektek megvalósítása terén,
 • fogékonyság az új lehetőség iránt a KRÉTA rendszer nyújtotta pedagógus továbbképzés 
 • versenyeredményeink jónak mondhatók, de ezen is van mit javítani az országos eredmények megcélozása a kitűzött feladat
 • az IKT eszközök beépítése  a mindennapok tanítási óráiba
 • testvértelepüléseink kapcsolataiból adódó nyelvi táborok, továbbképzési lehetőségek fejlesztése

 

2. 1. Emberi erőforrás

 

Az iskola statisztikáiból a következő adatokat szeretném szíves figyelmébe ajánlani a pályázatom elolvasóinak:

 

Beiratkozási statisztika az elmúlt 5 évről a Lorántffyban

 

ÉV

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Elsős beiratkozók száma

29

38

37

35

32

 

 

Az idei évben, a 2017/2018-as tanévre várhatóan 32 gyermek fog beiratkozni.

A tagintézményünkben sajnálatos módon alig éri el a gyerek létszám az osztály indításához szükséges minimumot.

 

Jelenleg a gesztor intézményben 263 tanulónk van, akik 16 párhuzamos normál osztályban tanulnak integrált társaikkal együtt. A tagintézményben 116 tanuló 7 osztályban, a 3-4. évfolyam összevontan tanul.

A másnapra történő felkészülés a gesztor intézményben 2 tanulószobai, a tagintézményben pedig 1 tanulószobai csoportban történik.

Mindezt a gesztor intézményben

 • 28 teljes foglalkoztatású pedagógus,
 • 1 pedagógiai asszisztens
 • 2 fős iskolavezetés biztosítja

A tagintézményben

 • 12 teljes foglalkoztatású pedagógus
 • 1 fős iskolavezetés biztosítja

A szakos ellátottságot a tagiskolával kooperációban áttanításokkal tudjuk megoldani. Így a szakos ellátottságunk 100%-os, ami emeli a szakmai színvonalat.  

Jelenleg minden pedagógus, illetve pedagógiai asszisztens munkakörben dolgozó végzettsége, képzettsége megfelel a törvényi előírásoknak. 1 főnek matematikából a mesterképzése folyamatban van.

 

Pedagógusaink iskolai végzettség szerinti megoszlása: Lorántffy+Bocskai

 

Egyetem

Főiskola

Ebből szakvizsgázott

Ebből szakértő

4

32

8

0

 

/A létszámtöbbletben a gyesen lévők is benne vannak!/

A nevelőtestület életkor szerinti megoszlása fiatalodást mutat, mivel az elmúlt tanévben igyekeztünk fiatalítani. Az 5 éven belül várhatóan nyugdíjba vonulók száma várhatóan: minimum 7 fő.

 

Életkor táblázat

 

Életkor

20-30

31-35

36-40

41-45

46-50

51-55

56-60

6

8

10

2

1

8

7

 

Összesen 42-en vagyunk és ebből csupán 5 férfi! Ezek riasztó számok még így is, mivel egyszerre kell szinte a teljes felső tagozatot pótolni. Ezért, ezt meg kell tervezni nagyon alaposan és a szakos arányt kellően kezelni.

A szakos nevelők és a műveltségterületi képesítéssel rendelkező kollégák között vannak aránytalanságok. Az orosz nyelvszakos kollégák a gyakorlatban egyszakos óraszámot igényelnek, a speciális végzettségű tanítók között sok az azonos, és az egyéb képesítésű (ember és társadalom/ami valójában történelmet jelent/.

A foglalkoztatási bizonytalanság a tanárok óraszámának kitöltése véleményem szerint a felsős kollegákat fogja érzékenyen érinteni, valamint az egyszakos nevelőket. A pedagógusok szakirányú teljes foglalkoztatása nehéz feladatot jelentett, de az elmúlt évben még meg tudta oldani az iskolavezetés.

 

A technikai dolgozók létszáma jelenleg

 

Iskola titkár

Adminisztrátor

Rendszergazda

Kisegítő dolgozó 8 órás

1

1

1

5

 

Az állandó iskolai felnőtt portás hiányát a jelenlegi kollégák munkakör-, és beosztás átszervezésével tudjuk megoldani. Az ügyviteli, adminisztrációs feladatban dolgozók létszáma 2 fő. A felgyorsult és számszerűen sok információ naprakész feldolgozása széleskörű számítástechnikai ismereteket igényel.

Az ügyviteli és minden területen egymás munkáját segítve dolgoznak, hogy az oktatással, tankerülettel, a MÁK-kal, valamint a napi adminisztrációval kapcsolatos dolgokat el tudják maradéktalanul látni és az összes információkat, feldolgozni. Minden technikai dolgozó lelkiismeretesen és szívesen segít az iskolai rendezvények lebonyolításában is. Köszönet érte.

 

2. 2. Az oktatás színtere, tárgyi feltételek

 

Iskolánk épülete nem egyszerre épült, folyamatos, évenkénti állagmegóvással és a kötelező karbantartásokkal biztosítani tudjuk intézményünk zavartalan működését. Több részleges felújítás volt, amire itt nem kívánok kitérni, ezek egy része pályázatból másik része fenntartói kifizetés volt.

Az iskolai tanórai és tanórán kívüli tevékenységeihez minden feltétel adott. Foglakozásainkat szak és speciálisan kialakított tantermekben végezzük.

Jelenlegi tantermeink, felszereltsége megfelel a törvényeknek, de nyilván állandó pótlásra szorulnak a térképek, táblázatok, címerek.

Összesen: 14 tanterme van az iskolának, ezen kívül van, számítástechnikai: 1, nyelvi 1, biológia 1, rajz 1, technika 2, tornaterem 1.

A mindennapos testnevelést a tornateremben és jó idő esetén, a külső tornapályán végezzük. A kötelező eszközfejlesztést a költségvetésből és a pályázatokból folyamatosan bővítjük. Az informatikai eszközpark állandó fejlesztésre szorul, amit a pályázataink révén sikeresen megoldottunk. Sikerült beszereznünk összesen 10 darab digitális táblát projektorral.

Az iskolai könyvtárfejlesztést nagyon komolyan vettük, pályázatot nyertünk, a nyertes pályázat összege: 5. 495. 000. forint volt. Sikerült egy komplex, szakmailag teljes megoldást találni a könyvtár sorsát illetően. Az iskolai orvosi szoba nagyon jó kialakítású, így biztosítottak az iskolaorvosi, szemészeti és fogorvosi szűrővizsgálatok kötelező feltételei. Legnagyobb költségigény  a technika és a napközis foglakoztatásoknál lenne. Ezeket igyekeztünk a meglévő pályázatokból finanszírozni.

Az új szemléletű kompetenciákra épülő oktatás tevékenységközpontú tanulásszervezést igényel. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy eszközök és anyagok nélkül kivitelezhetetlen mivel eszköz és anyagigényes /projektmódszer, differenciálás, kooperatív technikák/. A tanulói aktivitást, pedig ezen ismeretszerzési lehetőségek növelhetik, csökkentve lemaradását annak a rétegnek, akikért ezek a programok vannak.    

 

2. 3. Nevelő-oktató munka

 

Intézményünkben az oktató-nevelő munka jól szervezett. Az alapműveltséget megalapozó nevelés és oktatás során a tanulók érdeklődésük, tehetségük és képességeik szerint készülnek fel középfokú tanulmányaikra. Az alap és kiegészítő kompetenciák fejlesztése mellett lehetőség van a nyelvoktatásra, ami jelenleg: angol, német és román nyelvet kínál a tanulóknak. A tanulásban akadályozottak integrált oktatását a szakértői véleményben megfogalmazott fejlesztések egészítik ki.

 

Intézményünk felmenő rendszerben kezdte el a román nyelv bevezetését. Az SNI tanulók szakértői véleményét rendszeresen végeztetjük, saját 1 fő gyógypedagógusunk van, aki ezt a területet nagyon jól kezeli. A részképesség problémás (SNI a. és b.), vagy a tanulásban akadályozott tanulók csoportba sorolása nem könnyű feladat, mivel minden tanulót integráltan is oktatunk a törvényi előírásoknak megfelelően. Nekünk, pedagógusoknak olyan légkört kell kialakítani, amely feloldja a tanulóinkban lévő gátlásokat, segítse őket abban, hogy őszintén nyíljanak meg. Legfontosabb, hogy “együtt éljünk” a gyerekekkel, mintát adjunk.

 

Az iskolának három tekintetben kell közösségi nevelést végeznie: családi-, társas- és közéletre nevelünk. A családi életre nevelésben feladatunk, hogy fel kell ismertetni a családhoz tartozás fontosságát. Meg kell láttatnunk az egyéni és a közösségi érdekek közötti kapcsolatokat, ellentmondásokat is. Segítségül hívható a humorérzék és akár az önjutalmazás eszköze is.

Fejleszteni kell a döntési, cselekvési és kommunikációs készségeket, valamint alakítani kell a vitakultúrát, amelyhez a drámapedagógia kiváló lehetőséget adhat.

 

A társadalomba való beilleszkedéshez alapvető normák, szabályok elsajátítása szükséges. Feladataink: ki kell bontakoztatnunk tanítványaink kapcsolatteremtő és kommunikációs képességét, pl. klubdélutánok, színházlátogatások, kirándulások, táborozások alkalmával, a helyes öltözködés, beszédkultúra illemszabályainak tudatosításával. A közéletre nevelésben a különböző tevékenységek sokaságán érhetünk el sikereket. Céljaink egy demokratikusan szervezett és működő közösségben valósíthatóak meg.

 

A legfőbb célom továbbra is a kiegyensúlyozott, mindenkivel nyitott munkahelyi légkör megteremtése. A helyettesi funkció jó kiválasztása által minden területnek, mindenkinek az ellenőrzése megoszlana, ezzel csökkenne a konfliktushelyzetek lehetőségeinek a száma is. Legjobb akaratommal igyekszem a megoldást keresni. A helyzetből adódóan a pozitívumok meglátásának lehetősége is növekedett. A dicséretekkel nem fukarkodom, de még mindig szinte általános felháborodást kelt az el nem végzett munka számonkérése. 

A tanítói-tanári szabadságot tiszteletben tartom. Természetes, hogy a szükséges egyeztetésben, konzultációban részt veszek, pedagógiai kérdésekben állást foglalok, szükség szerint – ha tudok – tanácsot adok. A kéréseket meghallgatom, és lehetőségeimhez mérten támogatom, segítem. Kezdeményezéseket szívesen fogadok. A felmerülő problémákat továbbra is személyes megbeszéléseken igyekszem megoldani. A bizalmas beszélgetéseket továbbra is a kellő módon kezelem. A segítő szándékú kritikát kérem és el is fogadom. Továbbra is számítok miden kollégám aktív, igényes munkavégzésére.

 

 Diákönkormányzat: tényleges képviseleti szerve van. Gyógypedagógus és tanító fogja össze a munkát, ebből adódóan minden gyereket ismernek. Továbbra is a célom, hogy  a DÖK hasznos formálója legyen az intézmény mindennapi életének. Szinte minden ünnepségnek, a farsangnak, egyéb szabadidős tevékenységnek és a „mindig szuper” Lorántffy  napok vagy a gyermeknapi program megszervezésének és lebonyolításának évek óta a DÖK a felelőse, amit nagy megelégedésünkre látnak el a segítő nevelő összehangolt munkájának köszönhetően.

Művészeti nevelés, szakkörök. Sajnos a volt művészeti tagozatunk nem volt minősítve, így ez felfüggesztésre került még 2010-ben, majd anyagi nehézségek miatt a szakköri keret mellett döntöttünk. A tanulók délutánonként vesznek ezeken részt, és nagy segítség a szülőknek, hogy ezekért nem kell fizetni! Mivel kollégáim otthonosan mozognak a művészetek terén is, nem okozott gondot ezek beindítása. Szülői és tanulói igényeket felmérve indítottuk szakköreinket.  Terveim között szerepel még szakköri szinten: szűrrátét, informatika, idegen nyelv tantárgyakhoz kapcsolódó bármilyen kezdeményezés

 

Pedagógusminősítés:

 

 Az elmúlt évek egyik leggyakrabban emlegetett témája a közoktatásban a minőségfejlesztés, a minőségbiztosítás. Kollégáimat folyamatosan tájékoztattam erről a lehetőségről, minden vezetői rábeszélés ellenére nem éltek a portfólió feltöltés lehetőségével. Sokan arra számítanak, hogy ledolgozott éveik száma majd lehetővé teszi azt, amin az idén egyszeri alkalommal könnyített az OH.

Sajnos csak 2 fő és saját magam minősítésére került sor a mai napig, két kolléga pedig az évei száma miatt kapta meg.

 

Mindkét  nevelőtestületre vonatkozóan:

 

Pedagógusainknak törekedniük kell a minőségi munka megkövetelésére tanítványaik körében. A tanuló írásbeli munkája önmaga tükörképe, legyen igényes erre. A gyermeknek az osztálya a „munkahelye” ezért figyeljen oda, környezetének kialakításában tevékenyen vegyen részt, és ami a legfontosabb őrizze meg a létrehozott értékeket. A tanulás és a tudás legyen érték! A jó osztályközösség kialakítása az alapja a formálódó iskolai közösségnek, erre az osztályfőnököknek sokkal jobban oda kell figyelniük. Az osztályokban szerzett közös élmények személyiségformáló erővé válnak, az elfogadó és segítőkész magatartás legyen az irányadó. A tehetségek felismerése és fejlesztése pedagógiai tevékenységünk legizgalmasabb része. Minden lehetőséget meg kell ragadni, hogy a tehetségek fejlesztése, gondozása ne szenvedjen hiányt. A különböző versenyek jó lehetőséget adnak a megmérettetésre, növelik a tanulók önbizalmát.

A házi versenyek szervezésről továbbra sem mondhatunk le, sőt ez biztosítja minden gyermek  számára a megmutatkozás, megméretés és szereplés lehetőségét. Minden versenyünket komolyan jutalmaztunk. A munkaközösségek, szaktanárok, DÖK vezetők feladata továbbra is megszervezni ezeket az alkalmakat. Jó tanár-diák viszony kialakítására kell törekedni. E téren a pozitív pedagógia elvét vallom. Feltételezzük a jót, és személyiségünkön keresztül egyfajta „szeretet kapcsolat” kialakítására törekszünk. Önmagunk elfogadása egyben záloga is a jó tanulói teljesítményeknek. A legfelkészültebb pedagógus sem képes hatékonyan végezni oktató-nevelő tevékenységét, ha nem alakít ki jó kapcsolatot diákjaival. Hosszabb távon csakis az empátiára, megértésre, az együttműködésre épülő magatartás lehet optimális, így lehet személyiségközpontú az iskola.

 

Az egészséges életmód kialakítása pedagógiai feladataink kiemelt területe. Bővítenünk kell a sportolási lehetőségeket, tömegsport foglalkozások további szélesítésével. A szülők segítségét többször is kérhetjük. Erőpróbáló sportolási lehetőségek megrendezését a nagyobbaknak, a kisebbeknek rendszeresen több játékos sportverseny lebonyolítását kell megvalósítani. Ősszel-tavasszal legalább egy-egy túrát tehetnek, gyalog vagy kerékpárral a környék megismerésére. Az osztályok vegyenek részt minél nagyobb létszámban az iskola által szervezett szabadidős sport programokon. Szervezzünk környezetvédő akciókat, Lorántffy napokhoz csatlakozva pl. folyók tisztasága, saját udvarunk, kertünk, kerítésünk egyszóval: lakókörnyezetünk. A környezetvédelem és természetvédelem alapfeladataihoz a fentiek is hozzátartoznak. A tanulmányi kirándulások lehetőségével továbbra is élni kell, úgy tervezhetjük ezeket, hogy segítsék kitűzött pedagógiai céljaink megvalósítását.

A kirándulások az ország természeti, kulturális, művészeti, néprajzi, építészeti hagyományainak megismerését célozzák, ezzel a hazaszeretet érzését kell, hogy megalapozzák. A felkészítés a látnivalókra elengedhetetlen, csakúgy, mint a megismertek bekapcsolása a tanítási órák anyagába. Ezek pedig nem is mindig pénzfüggők, az előretervezés kötelessége a pedagógusnak, mint ahogyan az is, hogy ne legyintsen „Nincs ezeknek pénzük semmire!”Egy jó szalonna sütésre, bográcsozásra, délutáni palacsinta sütésre, hagymás-zsíros kenyeres partira a Tájházban is sort lehet keríteni!

 

A tanulók délutáni tevékenysége a tanulószobán legyen előre megtervezett. Terveim között szerepel új logikai és táblajáték beszerzése, amihez szeptembertől játékszobát szeretnék kialakítani, ahol nevelői felügyelettel és segítséggel a tanulók megismerkedhetnek a táblajátékokkal. Nagy gondot kell fordítani a nyugodt tanulási körülmények megteremtésére, az önálló munkavégzés szokássá alakítására. A gyorsan haladók az iskolai könyvtár lehetőségeit is használják ki, ehhez a tanítási órákon kapott külön feladatok legyenek mindig talonban. A lassan haladók számára a nevelő adjon személyre szabott segítséget a tanulószobán. Feladatunk: minden gyermek számára a tartalmas, a hasznos, és ugyanakkor boldog iskolai élet biztosítása. Igyekezzünk minden gyermek számára megtalálni azt a tevékenységet, amelyben sikerrel bontakoztathatja ki képességeit.

A Lorántffy és a Bocskai név a nemzeti értékek, hagyományok előtérbe helyezését követelik. Mindennapi életünket gazdagító hagyományainkat továbbra is szeretném megvalósítani. A legfontosabb célomnak azt tartanám, hogy elérjük tanköteles tanulóink rendszeresen járjanak iskolába, és tegyenek eleget alapvető kötelességüknek: a tanulásnak!

A hagyományos értékrend közvetítését vallom, úgy gondolván, hogy ezzel olyan erkölcsi alapot, emberi tartást adunk tanulóinknak, amely kiegészül a jól konvertálható, alapos tudással - amellyel bárhol, bármilyen körülmények között megállják a helyüket, "emberek tudnak" maradni A nevelőtestület minden tagja felelős a rájuk bízott gyermekek testi-lelki- szellemi fejlődéséért. Olyan szellemiségű iskolaként kell működnünk, ahol a legfontosabb a gyermek, minden érte, vele, általa történik. Olyan iskolává kell lennünk, amellyel tanulóink azonosulni tudnak, amelynek lényegét, üzenetét egy életen át magukban hordják. Ezért tovább foglalkozunk az emberi értékrendek tudatosításával. Szeretetteljes bánásmód jellemezze a tanár-diák viszonyt, amely kölcsönös tiszteleten alapul. A gyermekek nevelése elképzelhetetlen a szeretet, az adás vágya, az empátia nélkül. A pedagógus minden pillanatban értéket közvetítő, ezért kerülnie kell mindent, amely értéktelen, ami csak szórakoztat, de nem nevel, ami üres tudást ad, de nem fejleszti a személyiséget. A tanár életének összhangban kell állnia az általa és az iskola által képviselt értékekkel. Konfliktusait emberi módon kezelje, családi háttere legyen rendezett. Kiegyensúlyozott minőségi munkavégzést személyisége elfogadtatásán keresztül valósítsa meg. Határozott követelmény tudatosítása az alapja a megfelelő teljesítmény elérésének.  A tanítási órákra biztos felkészültséggel, határozott óravezetéssel érkezzen a nevelő, tudja a tanuló, hogy mikor mit vár el tőle a tanár. Minden tanár tegyen azért, hogy a tudás érték legyen a saját tantárgya, osztálya számára. A „másság” elfogadtatása minden nevelő feladata. Az ésszerű rend kialakítása, megtartása a nevelőtestület feladata. Az íróasztal, a nevelőszoba, az osztályterem, a szertár, az ebédlő rendje dicséri az ott élő, ott tanító nevelőt, csakúgy, mint ahogyan elmarasztalja a rendetlenség. Minden tevékenységünkben az igényesség legyen a meghatározó. A szakmai színvonal emelésének legfőbb záloga a munkaközösségek működése, aktív és alkotó lendülete. Nagyobb hangsúlyt szeretnék fektetni a pedagógiai műhelymunkára: amely keretén belül óralátogatások, bemutató foglalkozások, elemző beszélgetések, helyi versenyek, a tehetséggondozás, mérések és azok elemzése kapnak helyet.

A munkaközösségek időben készüljenek fel az iskoláinkban megrendezendő versenyek színvonalas megtartására. Tantestületeinkre legyen jellemző az őszinte, nyílt légkör, a kialakult hagyományok ápolása, az alkotásvágy, az új utak keresése és folyamatos önképzés. Minden olyan kezdeményezés támogatok, amely az iskolai tartalmi munka fejlesztését szolgálja. Hinnünk kell önmagunkban, abban, hogy képesek vagyunk megvalósítani elképzeléseinket, hogy "életünk minősége bennünk rejlik”!

Az alkotó, önfejlesztő, megújulásra képes tantestület minden vezető álma. Bízom benne, hogy társaim ilyenek, ezért a rendszeres továbbképzésekre még nagyobb hangsúlyt szeretnék fektetni. A nevelőtestületi tréningeket, továbbképzéseket továbbra is pályázati lehetőségek igénybevételével kívánom megvalósítani. Évente több lehetőséget keresünk szakmai, pszichológiai ismeretek felfrissítésére, konfliktuskezelő, készségfejlesztő továbbképzésekre. A tanítási módszerek bővítésére minden lehetőséget próbálok a jövőben is megragadni.

 

Az iskolai és intézményen kívüli nevelés fontos elemei

 • A szabadidős programok;
 • Tanulmányi kirándulás;
 • Erdei iskola;
 • Kihelyezett tanítási órák;
 • Mozi, színházlátogatások, kiállítások;
 • Táborok

 

Ezek a programok a tanulók szociális, életvezetési kompetenciáit és az egymásra figyelés fontosságát fejlesztik, így csökkenthető a tanulók közötti szocio - kulturális különbség.

 

2. 4. Partnerkapcsolataink

 

A szülő a gyermek életének és érdekének törvényes képviselője. Iskolánknak legendásan jó kapcsolta van szülői házzal és a Szülői Munkaközösséggel. Minden rendezvényünk aktív támogatói és segítő szándékú jótevői. Nagyon sokat dolgoznak és hálásak a gyerekeknek adott minden támogatásért. Sokat köszönhetünk nekik a versenyek lebonyolításában, sportnapokon, Jótékonysági est, Karácsonyi rendezvények, Farsangi napok, Lorántffy napok, kirándulások, Pedagógusnapi rendezvény, Szerenád, Ballagás, Évzáró és a napi szintű munkánkban.

Pedagógusaink nem tagjai a Pedagógus Szakszervezetnek, jogaikat a Közalkalmazotti Tanács választott tisztségviselői által érvényesíthetik.

A helyi óvodával, és vezetőivel nagyon jól kialakult kapcsolatunk van, igyekszünk minden rendezvényeiken és eseti óralátogatásokon részt venni, pályázatainkba minden lehetséges módon bekapcsolni őket.

Az elmúlt év folyamán kialakult, vagy újra átértékel jó kapcsolataink, vannak a következő intézményekkel:

 • A helyi Román Nemzetiségi  Önkormányzattal és vezetőjével
 • A helyi Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal és vezetőjével
 • A helyi Házi Orvosi szolgálattal és vezetőjével, a védőnőkkel
 • A környék iskoláival kiemelten
 • Külföldi testvértelepüléseink iskoláival és vezetőivel/Budureasa, Tomesti/
 • Megyei Méliusz Juhász Péter Könyvtár
 •  A helyi gyermekjóléti szolgálattal és vezetőjével
 • A helyi Lorántffy Zsuzsanna Szociális Központtal és vezetőjével
 •  Korrekt munkakapcsolatot tartunk fent: a Rendőrség, Vöröskereszt mindenkori képviselőivel. Az iskolarendőr volt tanítványunk, aki segítőkész és humánus magatartásával aktívan segíti iskolák életét, példát állítva gyermekek elé.
 • A történelmi egyházak képviselőivel is rendezett kapcsolatunk van, rendszeresen tartják hitoktatásaikat.
 • Az írott és elektronikus média beszámol rendezvényeinkről és eredményeinkről.

 

 

Szándékosan a legvégére hagytam a fenntartót. Az elmúlt években segítő szándékot, biztatást és nem utolsósorban bizalmat kaptam. A lehetőségeket figyelembe véve sokszor volt szükség az egészséges kompromisszum készségre és az együtt gondolkozásra. Nehéz tanéven leszünk túl, a problémákat kezelni kellett és azonnali kölcsönös felelős döntést hozni. Köszönet érte.  

 

2. 5. Költségtervezés, forrásbővítés

 

Az iskoláink jogállása: állami fenntartású és működésű intézmény. Ezért a fenntartóra a Klebelsberg Központra  hárul a fenntartás és működés. Pénzügyi forrásainkat a takarékosság, ésszerű gazdálkodás valamint az érvényes mindenkori jogszabályokban betartásával használjuk fel.

Nagyon igyekszünk megfelelő pályázatokat találni a költségek csökkentése érdekében. Az elmúlt években, több olyan pályázatunk is volt, amit iskolai eszközök vásárlására, tehetséggondozásra, felzárkóztatásra és a gyerekekre fordíthatunk. Kiemelt célom volt a lehetőségek felismerése és hatékony költségcsökkentés. További pályázati lehetőségként továbbra is a fenntartó támogatásával szeretném   a pályázatokat kiemelt lehetőségként kezelni. 

 

A tagiskola

Az iskolánkhoz 2012.július 1-től, a társulástól kezdődően kellett kialakítanunk az alapdokumentumainkat, amelyek pontosan meghatározzák kapcsolatainkat. Közösen tartunk értekezleteket, a munkaközösségek is sok mindent tanulhatnak egymástól. Az közös sport, mérés- értékelés, hospitálás területén jól működnek a közös munkák.  Az iskolák közötti versenyeket, találkozókat kiszélesítettük.  Szívesen vendégül látjuk minden rendezvényünkön, szabadidős rendezvényeinken, sportversenyeken a társult intézmények diákjait.

 

Összegzés:

Az eltelt időszak arról győzött meg, hogy a kitartó munka, a szeretet és odafigyelés kamatozik a legjobban változó, érték nélküli világunkban. Ezért tisztelettel kérem pedagógustársaim és az intézmény valamennyi dolgozójának, a fenntartók képviselőinek konstruktív támogatását.

 

 

 

 

Pocsaj, 2017.április 07.                                Molcsán Piroska