Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kustor István Zsolt

 

PÁLYÁZAT

a

BERETTYÓÚJFALUI TANKERÜLETI KÖZPONT

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.törvény20/A.-alapján

Pocsaji Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola

tagintézmény-vezető (magasabb-vezető)

beosztás ellátására

 

 

 

 

Pályázati azonosító: KLIK/081/571-1/2017              

                                                          Készítette:    Kustor István Zsolt

                                                                             tagintézmény-vezető

                                                                                          pályázó

 

I. Bevezetés

„A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyereknek megvalósítani a lehetőségeit.”

                                                                                                                      (Erich Fromm)

 

Pedagógiai, vezetői hitvallás

Már egészen fiatalon eldöntöttem, hogy pedagógus szeretnék lenni. Ezzel olyan hivatást választottam, mely állandó megújulásra készteti az embert. Szakmai életutam bemutatásával kívánom alátámasztani, hogy pályafutásom során mindig törekedtem arra, hogy szakmai munkám és az iskola - melynek öt éve a vezetője vagyok - minél jobban megfeleljen a szülők, gyermekek és minden partner igényének, elvárásának.

Gyermekeket nevelni-oktatni nagy felelősség és különösen céltudatos tevékenységet kíván. Folyamatosan képesnek kell lenni környezetünk jelzéseinek az érzékelésére. A fejlődés érdekében időnként szemléletet kell váltani.

Vannak azonban olyan állandó pontok, értékrendek, melyekre építkezhetünk, melyek irányadóak munkánk, életünk során. Ahhoz, hogy az értékrendszerek kiépülhessenek, és a nevelés rendszerének szerves részévé tudjanak válni, mindig szem előtt kell tartani a társadalmi és a pszichikai tényezőket.

Testnevelő tanári diplomámat 2003-ban szereztem. 2000-től 2005-ig a Gáborjáni Általános Iskolában dolgoztam testnevelőként. A kezdeti években meghatározó volt számomra az a szellemi tőke, amelyet az akkori pedagógus kollégáktól kaptam.

A 2005/2006-os tanévben a Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Intézményben, Debrecenben kaptam napközis nevelői állást.

Jelenlegi munkahelyemen 2006-tól dolgozom, 2012.július 01-től tagintézmény-vezetőként.

A változó feladatok alkalmazkodást, kreativitást, élethosszig tartó tanulást igényelnek. Magam is nyitott, kiegyensúlyozott, új dolgok iránt fogékony ember vagyok. Támogatom az új kezdeményezéseket, a szakmai önállóság fejlesztését. A nevelő-oktató munka eredményességéért elkötelezett személynek tartom magam, aki kész a fejlődéseket követni, az innovációkat beépíteni a munkájába.

Pályázatomat a Pocsaji Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Bocskai István Tagiskola tagintézmény-vezetői állására nyújtom be.

Sokat gondoltam a kínálkozó lehetőségek elfogadásán. Többször feltettem magamnak a kérdést: birtokában vagyok-e mindazon képességeknek, amelyek elengedhetetlenül fontosak a vezetői munkához.

Tagintézmény-vezetőként is volt már alkalmam bizonyítani, hiszen 2012-től tagintézmény-vezetői feladatokat láttam el.

Mindig arra törekedtem, hogy ezt a munkámat minél hatékonyabban, eredményesebben végezzem.

Mi ösztönöz a pályázat megírására?

Az motivál, hogy ebben az intézményben eltöltött 12 év alatt megszerettem az iskolát, a tanulóközösséget, a nevelőtestületben jól érzem magam. Jól ismerem az itt folyó munkát, az iskola hagyományait szokásait. A nevelőtestület értékes tagjának tartom magam, akiben vannak rejtett tartalékok, s ezeket szeretném az iskola érdekében, az iskola javára fordítani. Munkámban kitartó, elhivatott vagyok, minden új feladatot kihívásnak tekintek.

Az utóbbi időben a közoktatásban történő változások természetesen a mi iskolánkra is hatással voltak, s az adott helyzethez mindig képesek voltunk alkalmazkodni, megfelelni a fenntartó, a szülők, a tanulók elvárásainak, az új kihívásoknak.

 Az intézményünk megbízhatóságot, stabilitást tudott nyújtani. Ez a nevelőtestület elkötelezett pedagógusainak köszönhető, akik összehangolt munkájuk révén mindig az iskola jó hírnevének megtartására, sajátos arculatának megőrzésére, magas színvonalú nevelő-oktató munkára törekedtek.

A jövőben is olyan intézmény működtetése a célom, ahol a gyermek, a pedagógus, a szülő jól érzi magát, ahol a középpontban a ránk bízott tanulók nevelése-oktatása áll. Úgy gondolom, hogy olyan lelkiismeretes, tettrekész pedagógusok tanítanak az intézményünkben, akik képesek a legnehezebb körülmények között is összefogni, s együtt tenni a kitűzött céljaink megvalósításáért, iskolánkért. Többször bizonyították ezt a kollégáim.

Tudom: vezetőnek lenni nem egyszerű és könnyű. A mindennapokban sok problémával, kudarccal, olykor konfliktussal kell szembenézni, s a megoldásra váró helyzeteket a megfelelő eszközökkel, módszerekkel kell tudni orvosolni. Arra törekszem, hogy a tantestület véleményét kikérve, hagyományainkat megőrizve, jó szokásainkat megtartva közösen valósítsuk meg a kitűzött céljainkat. Így együtt örülhetünk az elért sikereknek, eredményeknek.

Az előttünk álló feladatokat csak együtt, csapatmunkában tudjuk elvégezni, így vezetőként számítok a tantestület minden tagjának munkájára, ötletére, sokéves tapasztalatára.

Amennyiben bizalmat kapok a vezetői feladatok végzéséhez, tudásom legjavát nyújtva fogom ellátni azt. Ehhez kérném a nevelőtestület, az alkalmazotti közösség és a fenntartó támogatását.

 

II. Helyzetelemzés

 

Kismarja Hajdú-Bihar megye keleti csücskében, a Berettyó partján, a magyar-román határ mentén Debrecentől 36 km-re, Berettyóújfalutól 33 km-re, Biharkeresztestől 20 km-re helyezkedik el. Félreeső tipikus szigettelepülés.

Kismarja utolsó földesurai a Bocskai család. Bocskai István születésének körülményeit ugyanolyan misztikus homály fedi, mint elődeiét.

Bocskai István fejedelem a Kismarjai előnevet holtáig viselte: hiszen hivatalosan elfogadott neve Kismarjai Bocskai István volt. A település barokk stílusú református templomában feltárásra került és látogatható a Bocskai család kriptája és temetkezési helye.

A falu híres szülötte Osváth Pál, aki a sárrét világának egyik legjobb ismerője és krónikása volt valamint Kismarja helytörténetének írója.

A település történetét Dr. Varga Gyula muzeológus írta meg Egy falu az országban címmel. Ebből a gyerekek számára rövidített jegyzetet készített Kismarjai kiskáté címmel – a helytörténet tanításához.

Többek között járt Kismarjában Méliusz Juhász Péter, Csokonai Vitéz Mihály.

 

Demográfia

Kismarja lakónépességének száma

1270

Állandó népesség száma

1380

Állandó népességből a 0-2 évesek száma

47

Állandó népességből a 3-5 évesek száma

36

Állandó népességből a 6-14 évesek száma

138

Állandó népességből a 15-18 évesek száma

73

 

 

A település gazdasági társadalmi környezete mutatói

A településünkön kizárólag néhány kereskedelmi vállalkozás működik, valamint mezőgazdasági családi vállalkozások. A legnagyobb munkáltató az önkormányzat és az iskola. A dolgozók túlnyomó többsége közmunka programban vesz részt – többnyire szakmai képzettség nélkül, vagy tanfolyami képzettséggel.

 

2.1 Bocskai István Általános Iskola bemutatása

 

„A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyereknek megvalósítani a lehetőségeit.”

                                                                                                                      (Erich Fromm)

 

Intézményünk Kismarjában található, amely 2012. július 1-jétől a Pocsaji Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Tagiskolája.

Iskolánk tanulói létszáma 116 fő, melyből

Nagykerekiből 3 éve bejáró tanulónk 16 fő, Létavértesről 2 fő.

7 évfolyam működik, a 3-4. osztály összevont. Az osztályokban a heterogén összetétel miatt vannak gyengén és jól teljesítő tanulóink is. Szükség van arra, hogy új módszerekkel ismerkedjünk meg, és ezeket alkalmazzuk a tanulók megsegítésére, felzárkóztatására és fejlesztésére. Ezek megvalósításához eszköz és tárgyi feltételekre van szükség, melyeket csak pályázati forrásból igyekszünk megvalósítani.

 

2.2 Személyi feltételek

Iskolánkban jelenleg 12 pedagógusi státuszból helyben 11 aktív dolgozó van,1 iskolatitkár, 1 takarító, 1 gondnok, 1 karbantartó. A szakos ellátottság 90 %-os az áttanításoknak köszönhetően. A tantestület innovatív, nyitott, az újra fogékony. Rendszeresen részt veszünk valamennyien továbbképzéseken, tanfolyamokon, többen másoddiplomát is szereztek, vagy most szereznek. Rendelkezünk fejlesztő pedagógussal. Nevelőink kétharmada helyi lakos. Mindannyian jól képzett szakemberek, nagy tapasztalattal, szaktudással - feladataikat megfelelő módszertani felkészültséggel látják el. Tantestületünk tagjai közül többen pedagógus szakvizsgával rendelkeznek. A gesztorintézményből áttanító kollégák segítenek a szakos ellátottság biztosításában. A pedagógus szakmai tekintélyét felkészültsége, tudása adja - ezt pedig folyamatosan karban kell tartani. Hosszú távú célom az, hogy minden pedagógus szakterületének, érdeklődési körének és az intézmény igényének megfelelő továbbképzéseken vegyen részt: melyen szakmai ismereteit bővítheti, új módszereket ismerhet meg, szakvizsgát tehet.

A gyermek - és ifjúságvédelmi feladatok koordinálását tagiskolánkban gyermek-és ifjúságvédelmi felelős végzi, aki nagy körültekintéssel és hozzáértéssel látja el munkáját. Alapvető feladata, hogy segítse a pedagógusok gyermek – és ifjúságvédelmi munkáját, szükség esetén intézkedjen.

Tagiskolánkban egy munkaközösség, valamint diákönkormányzat is működik.

2.3 Tárgyi feltételek

 

A 2005/2006-os tanévben felújításra került a régi iskolaszárny kívül, belül. 2006augusztusában került átadásra az emeleti új szárnyépület az aulával, mely 150 milliós beruházással valósult meg, így mind a 7 osztály egy épületben tanulhat.

Az intézményben 8 tanterem, 3 szaktanterem (informatika, kémia, rajz), 1 tankonyha és 1 tornaterem található. Az elmúlt években jelentős fejlesztés történt az intézmény belső-külső környezetének megújítása terén, melynek révén a tanulócsoportok igényesen kialakított, esztétikus környezetben tanulhatnak.

TÁMOP-3.1.4.C-14 „Innovatív iskolák fejlesztése” 2. ütem 2015.05.20. – 2015.10.31. pályázatból sikerült számítógépeket beszereznünk.

A TIOP-1.1.1.A-15/1-2015-0001 azonosító számú pályázatból 23 db számítógéppel és    15 db monitorral tudtuk bővíteni informatikai hálózatunkat.

Az idei tanévben sikerült kialakítanunk a felső emeleten egy kisebb informatikai termet, nyelvi labort.

Fejlesztő, valamint a tanári szobánkat megújítottuk.

Belső környezetünket a tanulók életkori sajátosságaihoz igazítva alakítjuk. Osztálytermeink és a folyosók barátságosak, a gyerekeket körülvevő világ sajátosságait, értékeit közvetítik. Szaktantermeinkben elhelyezett szemléltető eszközök, interaktív táblák a korszerű informatikai eszközök, a szakmai munka sokoldalú megközelítését szolgálják. A tantermekben elhelyezett bútorzat jó állapotúnak mondható, ennek ellenére a padok és a székek folyamatos javítása, felújítása, a táblák festése szükséges.

Sportszereket, társasjátékokat mindig vásárolunk. Szünetekben és szabad időben tágas sportudvar áll a gyerekek rendelkezésére.

2.4 Hagyományaink

Legfontosabbnak tekintjük a Bocskai hagyományok ápolását lakóhelyünkön. Évtizedek óta több sikeres szakkör működik iskolánkban, ezáltal tanulóink bekapcsolódnak iskolai-, megyei-, országos versenyekbe, levelezésekbe. Szép eredményeket értek el a sport területén. Részt veszünk, vettünk a Kisiskolák Országos versenyein, ahol a lányok kézilabdában, a fiúk labdarúgásban értek, érnek el szép eredményeket. Nagyobb rendezvényeink, melyekre a szülőket is bevonjuk: karácsonyi projektnap, a Magyar Kultúra napja, farsang, húsvéti projektnap, komplex matematika és helyesírási verseny, Föld és Víz Világnapja, Gyermeknap. Az idei tanévben először jótékonysági estet szerveztünk az iskola számára.

 

2.5 Kapcsolataink

Intézményünk fenntartója Klebelsberg Központ, mely biztosítja az iskola törvényes működését.

A gesztor intézménnyel jó a kapcsolatunk: egymás rendezvényein mindig részt veszünk, barátságos sportversenyeket szervezünk a gyerekek számára.

A református egyházzal folyamatos és hatékony a kapcsolatunk. Közösen megtartott ünnepségeink vannak az álmosdi csata évfordulóján, szenteste a templomban. Mindezen programok népszerűek és élményt adók tanulóink számára. Közös ajándékkészítés volt karácsony és húsvét előtt szülők és gyerekek számára. Az érdeklődő gyerekek vasárnapi gyermek istentiszteletre járhattak.

Kismarja Község Önkormányzata: egymás rendezvényeit kölcsönösen segítjük. A gyermeknapi rendezvényeket az önkormányzat szervezi. A két néptánc csoportot – az egyik általános iskolai – az önkormányzat működteti.

Kismarja Közösségéért Egyesület: A civilszervezet ünnepek előtt kézműves foglalkozásokat szervez a tanulóknak, családoknak programokat, előadásokat. Rendezvényeinkhez a Kultúrházat díjmentesen biztosítja.

Polgárőr Egyesület tagjai szolgálatot látnak el az iskolában, az utcai biztonságos közlekedést és a bejáró tanulók vonathoz kísérését, rendezvényeinket biztosítják.

Fontos számunkra a szülőkkel való jó együttműködés. Szülői munkaközösség működik, mely osztályonként 2 szülő részvételével szerveződött.

Nevelőmunkánk során együttműködünk a Gyermekjóléti Szolgálattal, a Tarka-barka Óvodával, a háziorvossal, védőnővel, utazó pszichológussal, logopédussal.

2.6 Tanulói létszámunk

 

Intézményünkben jelenleg 7 tanulócsoportban 116 gyermek tanul. Iskolánk népszerű a környező településeken, ezt bizonyítja, hogy vannak bejáró tanulóink. Tanulóink közül hárman integráltan oktatott sajátos nevelési igényű, tízen beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyerekek. Diákjaink 75 %-a gyermekvédelmi támogatásban részesül, 21 fő hátrányos, 58 fő halmozottan hátrányos helyzetű. Alacsony létszámú osztályainkban 15-20-fő tanul. Az idei tanévben a 3-4. évfolyam összevontan indult, 22 fővel. A gyerekek a fő tantárgyakat külön, a készségtárgyakat összevontan tanulják.

Sok a szociálisan hátrányos helyzetű, csonka családban nevelkedő tanuló.

 

Tanév

Beiratkozott tanulók

Összes tanulói létszámunk

2015/2016

16 fő

118 fő

2016/2017

15 fő

116 fő

2017/2018

12 fő

117 fő

 

Tanulói létszámunk állandónak mondható. A 14 fős minimum osztálylétszámot sajnos nem mindig érjük el.

Célunk, hogy gyermekeink létszáma növekedést mutasson. Gyermekeink, még ha összevontan is helyben, saját településünkön tanulhassanak.

A továbbtanulás  mutatói az intézményben:

 

A pedagógusok lelkiismeretes munkáját tükrözi, hogy a továbbtanulási mutatók igen kedvezőek.

Eddig minden gyermekünk felvételt nyert az általa választott középiskolába, a legtöbb esetben az első helyen megjelöltbe.

 

III. Nevelő-oktató munka a Bocskai István Tagiskolában

 

Az intézmény nevelő-oktató munkája a Pedagógiai Program alapján valósul meg.

Pedagógiai programunkban megfogalmazottaknak megfelelően a célunk:

 • Olyan tananyagok elsajátíttatása, mely az alapkészségeket fejleszti
 • Az életkori sajátosságnak megfelelő differenciált képességfejlesztés – különböző tanulási technikák alkalmazása
 • A tanórán kívüli tevékenységek szervezése
 • A tanulási motiváció fokozása
 • A szociális juttatások figyelemmel kísérése
 • A gyermekvédelmi munka területén a hátrányos helyzet és veszélyeztetettség felismerése, jelzések, a segítés és a segítségadás módjának kidolgozása, elfogadtatása, a korábbi gyakorlat folytatása.
 • Továbbra is építünk hagyományainkra ünnepségeink, rendezvényeink megszervezésében. Folytatjuk a különböző házi versenyeket, bajnokságokat, továbbra is bekapcsolódunk, részt veszünk más intézmények rendezvényein.
 • Folytatjuk a helytörténet tanítását a megbeszélt és elfogadott ütemben, az osztályfőnöki órákon.
 • Osztálykirándulások, tanulmányi kirándulások szervezése – melyeket az osztályfőnöki munkatervben rögzítenek az osztályfőnökök.
 • Az iskolai rend és fegyelem megvalósításában továbbra is támaszkodni kell a házirend szabályainak betartatására, az ügyeleti rendszerek hatékony működtetésére. Törekedni kell a jutalmazások és büntetések következetes alkalmazására.
 • Az általános iskola egyik alapvető feladata, hogy felkészítse diákjait a következő iskolatípusba lépésre, a továbbtanulásra. Ennek a folyamatnak szerves része a tanulók pályaválasztásának elősegítése és megalapozása, a pályaorientáció.
 • Felkészülés az országos kompetenciamérések lebonyolítására
 • Az oktatási törvény módosításából fakadó feladatok
 • Közös szakmai képzések a társult intézmények között
  • Nevelési értekezlet
  • Közös tanulmányi, sport, kulturális programok
  • Pályázatokban való közös részvétel

Az intézményben 7 évfolyamon folyik az oktató-nevelő munka, a 3-4.-évfolyamon összevontan. Alsó tagozaton egész napos oktatás, felső tagozaton tanulószobás rendszerben tanítunk. A tanórai foglalkozásokon kiemelt feladatként kezeljük a kompetencia alapú oktatást. Arra törekszünk, hogy tanulók legyenek birtokában olyan eszköz alapú tudásnak, amely nélkülözhetetlen további fejlődésükhöz, felidézhetővé, alkalmazhatóvá, felhasználhatóvá teszi számukra a megszerzett ismereteket.

A tanórákon kívül a délutáni szakkörök, felzárkóztató, és tehetséggondozó foglalkozások szolgálják a képességfejlesztést.

Szakköreink:

 • Rajz
 • Tánc
 • Ének
 • Matematika Tehetséggondozás
 • ÖKO
 • Magyar

 

Területi és országos versenyek, melyeken részt veszünk:

 • „Ne felejtsek!” – országos levelező anyanyelvi verseny
 • „Bendegúz” – országos levelező verseny
 • Teleki Pál földrajz – földtan verseny Debrecenben
 • Mese –és prózamondó verseny Nagykerekiben
 • Zrínyi Ilona matematika verseny
 • Alapműveleti matematika verseny Létavértes
 • Megyei komplex tanulmányi verseny Lilla Téri Általános Iskola Debrecen
 • „Égig érő fa” mesemondó verseny Konyáron
 • Szavalóverseny Hajdúbagoson
 • Szépolvasó verseny Mikepércsen
 • Kistérségi helyesíró verseny Létavértesen
 • Sportverseny Létavértesen
 • Hon-és népismereti verseny Biharkeresztesen
 • Megyei, országos, nemzetközi rajzpályázatokon való részvétel
  • Nemzetstratégiai Kutatóintézet Nemzetközi rajzpályázat Székesfehérváron
  • Bibliai illusztrációs rajzpályázat Debrecenben
  • Országos bibliai illusztrációs rajzpályázat Gyulán
  • Kultúrházak éjjel-nappal rajzpályázat
  • Toyota álomautó nemzetközi rajzpályázat
  • Aranyos Vitéz rajzpályázat Debrecenben
  • Kós Károly Művészeti Iskola megyei döntő
  • Országos rajzpályázat – Természet és vadászat
  • Szent István emlékezete országos rajpályázat
  • Csehország - Nemzetközi rajzpályázat

 

Helyi versenyek:

 • Szépíró verseny
 • Szavalóverseny
 • Népdaléneklési verseny
 • Komplex anyanyelvi és matematika verseny
 • Házi bajnokságok

 

Iskolánkban angol nyelvet tanulnak a diákok. Napjainkban az idegen nyelv magas szintű tudása nagyon fontos a világban való tájékozódáshoz. Olyan használható tudással vértezzük fel tanulóinkat, hogy képesek legyenek a sikeres idegen nyelvi kommunikációra.

Környezeti nevelésünk célja a szemléletformálás, a környezeti értékek megóvása. Céljaink elérésének érdekében kihasználjuk a helyi adottságainkat. A környezetvédelem témában változatos programokat kínálunk tanulóinknak.

Egészségnevelő munkánk célja: Harmonikus személyiségfejlesztés, egészségmegőrző kultúra közvetítése, káros szenvedélyek, szokások megelőzése, stresszmentes légkör, egészségvédő környezet kialakítása.

A mindennapos testnevelés mellett rendszeres sportnapokkal, sport programokkal járulunk hozzá a tanulók fizikai edzettségének eléréséhez.

Tehetséggondozás, felzárkóztatás: - magunkénak érezzük a felzárkóztatást, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyerekek és a sajátos nevelési igényű gyerekek problémáit is, preferáljuk a velük való egyéni bánásmódot. Felzárkóztatásukhoz fejlesztő pedagógus is segítségünkre van.

Kiemelten foglalkozunk mindkét tagozaton a tehetséggondozással, elsősorban matematikából, rajzból és ének tantárgyakból.

Országos Kompetenciamérés: Az országos szintű matematika kompetenciamérések eredményei az országos átlagtól néhány pontszámmal alacsonyabbak. Szövegértésben alul maradtunk az országos átlagtól, de a községi szinteket elértük. Az idegen nyelvi mérésben elértük az országos szintet. Intézkedési tervet szerencsére még sohasem kellett készítenünk. Minden felsős osztályt érintve került bevezetésre testnevelés órákon a NETFIT mérés, mely a tanulók fizikai állapotfelmérésére irányul.

 

3.1 Szakmai munkaközösség

 

Iskolánkban egy munkaközösség működik. A munkaközösség vezető az SZMSZ-ben leírt feladatokat koordinálja. Munkájával nagymértékben segíti az intézmény szakmai munkájának irányítását, tervezését, ellenőrzését. Szervezi a közösség versenyeit, rendezvényeit. A jövőben arra kell törekednünk, hogy munkaközösségünk szakmai műhelyként is funkcionáljon, rendszeres időközönként vagy lehetőség szerint esetmegbeszélések, tapasztalatcserék, információátadások legyenek a gesztorintézmény munkaközösségeivel közösen.

 

 

3.2 Diákönkormányzat

 

Érdekképviseletet lát el a diákönkormányzat, segítő pedagógus irányításával. Éves munkatervük alapján szervezik a tervezett eseményeket. Közösségfejlesztés céljából minél nagyobb számban igyekszünk bevonni a diákokat a rendezvényekbe (Mikulás, Karácsonyi Projektnap, Farsang). Az együttlét, a valahova tartozás tudata meghatározza a gyermek magatartását, társaihoz és környezetéhez való viszonyát. Iskolai szinten számos programot, tevékenységet biztosítunk tanulóinknak szabad idejük tartalmas, hasznos eltöltése céljából. Természetesen érdeklődési körüknek és életkoruknak megfelelően választjuk meg ezeket. 

 

IV. Vezetői program

 

Nagyon gyorsan változó világunkban az iskolák értékteremtő képességének megőrzése, fejlesztése folyamatos feladatunk. Lényeges, hogy megértsük és felfedjük a változásokból eredő szükségleteket, és megtaláljuk a helyes utakat. Az intézmény vezetőjének kulcsszerepe van az intézmény hatékony működtetésében.

Milyen vezető szeretnék lenni? Erre a kérdésre meglehetősen összetett a válasz, hiszen az iskolai életnek rengeteg kihívása van, amelyeknek a vezető megpróbál képességei szerint megfelelni. Úgy érzem, hogy munkámat mindig jóindulatú figyelem, segítőkészség, a közös célok elérésének szándéka kísérte. Munkámmal szeretnék hozzájárulni a Bocskai István Tagiskola sikereihez.

Én is olyan vezető szeretnék lenni, aki:

 • az eddigi hagyományokat, értékeket megőrzi
 • nyitott az új iránt
 • személyes példaadással pozitívan befolyásolja a munkatársait
 • kiszámíthatóan viselkedik
 • következetes, határozott, emberséges, empatikus, toleráns
 • a kreativitást és az állandó innovációt fontosnak tartja
 • a konfliktusokat a helyén és megfelelőmódon tudja kezelni
 • támogat, motivál
 • meghallgat másokat, a beosztottai véleménye fontos a számára

Fontosnak tartom az innovatív fejlődést és kihasználni minden olyan pályázati lehetőséget, amely az iskola fejlesztéséhez, tanulóink kiszolgálásához, pedagógusaink módszertani megújulásához vezetnek.

 

Olyan iskolát szeretnék:

 • ahol gyermekközpontú, harmonikus, esztétikus környezet alakul ki
 • ahová szívesen íratják be a szülők a gyermekeiket
 • ahová szívesen jönnek a gyerekek
 • ahol a gyermekek képességei sokoldalúan fejlődnek
 • ahol a kialakított értékrenddel a diákok tisztelik egymást, szüleiket, tanáraikat
 • ahol a kollégák nyugodt munkahelyi légkörben végezhetik nevelő-oktató munkájukat,
 • ahol a rend és a fegyelem van, így mindenki szívesen dolgozik itt
 • ahol a kollégák megkapják a szükséges információkat

Az intézmény feladatai és küldetése:

 • az intézményben folyó munkát az eredményességnek, hatékonyságnak és méltányosságnak kell jellemezni
 • minden kezdeményezésre oda kell figyelni, és ha az intézmény szellemiségébe beleillik, integrálni kell azt
 • átfogó és szisztematikus módon figyelni kell az összes pályázatot, hiszen ezek jó anyagi forrásnak bizonyulnak az elképzelések megvalósításához
 • kiemelkedő feladat a kollégák szakmai munkájának az elismerése, mivel az iskola fejlődésének a legbiztosabb alapja a jó munkahelyi közérzet biztosítása
 • a pedagógus életpálya modellben a megfelelő előmenetel feltételeinek a biztosításáról gondoskodni kell
 • biztosítani kell, hogy a törvény által előírt kötelező óraszámok teljesítése és az egyéb feladatok elosztása igazságosan, arányosan történjen
 • az iskola életének és munkájának minden területén folyamatos fejlődésre törekszünk
 • a kikerülő diákok mindazon készségekkel és képességekkel rendelkezzenek, melyek biztosítják számukra a következő iskolafokozaton az elvárásoknak való megfelelést
 • alapvető feladatunk a tehetségek kibontakoztatása
 • elvekben egységességre, megoldási módokban az adott szituációtól függő sokszínűségre törekszünk
 • minden kapcsolatunkat az őszinteség, következetesség és a felelősségérzet irányítja, elismerjük az egyén jogait és kiemeljük a szociális érzékenység és a tudás fontosságát
 • a közösségi viselkedésrend keretei között az egyéniség sokoldalú kibontakoztatására törekszünk felelős feladat és tevékenységrendszer biztosításával
 • a technikai dolgozókkal kapcsolatban is fontos a jó munkahelyi légkör kialakítása, a jó együttműködés, hiszen a felelősségteljes adminisztratív munka segítése, a tiszta, kellemes környezet biztosítása az ő érdemük. Ezért fontos irántuk a tisztelet és a megbecsülés.

 

Fejlesztési elképzeléseim:

 

Elsődleges célom az elmúlt időszakban kialakított jól működő folyamatok továbbvitele, az elért eredmények megtartása, a fejlesztendő területek feltárása.

Fejlesztési céljaimat úgy kívánom megvalósítani a törvényi környezetnek megfelelően, hogy az új Köznevelési Törvényben megfogalmazott elvárásokból adódó feladatokat a lehetőségeink és erőforrásaink felhasználásával maradéktalanul végrehajtsuk, és eleget tegyünk a fenntartó által megkívánt takarékos gazdálkodás feltételeinek is.

 

Fejlesztési elképzeléseim az iskola személyi és pedagógiai tevékenységével kapcsolatban:

 • rendszeres konzultáció, párbeszéd a fenntartóval, intézményvezetővel, intézményvezető-helyettessel, tantestülettel, munkaközösség-vezetővel, technikai dolgozókkal
 • pedagógus továbbképzés
 • pedagógusok motiválása, differenciált elismerése
 • tehetséges tanulók felismerése
 • ügyeljünk az esélyegyenlőség biztosítására
 • szakszolgálat által ellátott, akadozva működő szolgáltatásokon javítani szükséges
 • pályázatok nyomon követése
 • törekszem a pedagógusok munkájának tervszerű ellenőrzésére, értékelésére, minősítésére, elismerésére

 

Fejlesztési elképzeléseim a tárgyi feltételek javítására a költségvetés függvényében, főleg pályázati forrásból:

 • intézményünkben tantermek, folyosók, egyéb helyiségek folyamatos karbantartása, frissítő meszelése
 • tornatermünk felújítása
 • digitális, IKT eszközök folyamatos karbantartása, cseréje
 • korszerű udvari játékok beszerzése
 • a táblák átfestése a tantermekben
 • sportudvar korszerűsítése, védőháló vásárlása
 • sportszerek folyamatos karbantartása, újak vásárlása

 

 

 

V. Záró gondolatok

 

Az elmúlt években úgy érzem iskolánk sokszor bizonyított. Nehéz volt megélnünk, amikor négy évvel ezelőtt első osztályunk csak összevontan indult, vagy amikor a folyamatosan csökkenő gyermeklétszámmal kellett szembenéznünk, de a nehézségek ellenére mindig talpon tudtunk maradni. Ez a tantestület kitartó, szívós munkájának eredménye.

Az oktatásban bekövetkezett változásokhoz intézményünk mindig alkalmazkodni tudott, részt vett újításokban, gyermekközpontú, színes, változatos programokat kínál. Rendelkezik egy munkája iránt elkötelezett, kitartó, kiemelkedő nevelő-oktató munkát végző tantestülettel.

Tudom, hogy az itt tanító pedagógusok magukénak érzik iskolánkat, s azért mindent megtesznek. Lelkiismeretes munkájuknak köszönhetően napjainkban is elismeréssel szólnak intézményünkről, az itt folyó munkáról, Büszke vagyok, hogy ennek én is részese lehetek.

Célom a kialakult hagyományok, jó szokások továbbvitele, lehetőség szerint újabbak létrehozása, az intézmény hírnevének megerősítése, elért eredményeink megőrzése.

Az előttünk álló feladatok, kihívások közös megvalósításához kérem a fenntartó, a tantestület, az alkalmazottak, a szülők,a diákönkormányzat bizalmát, támogatását.

 

 

 

 

Kismarja, 2017.04.24.                                                  Kustor István Zsolt